El Gordo Navidad

Double jackpot Superstar Draw
Ջեքփոթ

Արդյունքները Սպասման մեջ են
Արդյունքները Սպասման մեջ են


Մեկ մուտքի/տոմսի արժեքը - €37.50

օրեր

ժամեր

րոպեներ

վայրկյաններ

Ընտրեք ձեր վիճակախաղի խաղի տարբերակները


Տարբերակ 1- Խաղալ Եզակի /մեկ/ Տոմս

Խաղացեք 1-ից 9 տոմսեր եւ շահեք այս տարվա հսկայական ջեքթոփի ձեր մասնաբաժինը


Ես ցանկանում եմ տոմս (եր)
Տարբերակ 2- Խաղալ Ամբողջական Տարբերակով (10 տոմսեր մեկ ամբողջական փաթեթի համար)

Խաղացեք ամբողջական 10 տոմսով փաթեթ եւ ունեցեք շահելու ամենամեծ հնարավորությունը


Ես ցանկանում եմ փաթեթ (ներ) (book)
Տոմսի Օրինակ (Decimo)

Վիճակախաղի տոմսերը չեն կարող վերադարձվել կամ փոխանակվել դրանք գնելուց հետո: Վիճակախաղի թվերը չեն կարող ընտրվել, դրանք պատահականության սկզբունքով նշանակվում են մեր տոմս տրամադրողի կողմից: Ակցիաները սահմանափակ են, ստացե՛ք ձեր մուտքերը/տոմսերը հիմա:

{{ number_of_tickets }} x Tickets
կամ

Play the international El Gordo Navidad raffleEl Gordo Christmas Lottery

 

Sorteo de Navidad. Lotería de Navidad. Whichever way you say it, it all makes reference to the same brand - the Spanish Christmas Lottery. It is officially one of the oldest lotteries in the world, having first been organized by a branch of the Spanish Public Administration in 1812.

In terms of the total prize payout, the Spanish Christmas lottery is arguably the biggest lottery worldwide. In 2012, it was calculated that if every single ticket available was sold, the amassed total payout of prizes would be worth an astonishing €2.52 billion (70% of all ticket sales).

The total amount of all prizes in the first category, El Gordo ("the big one") would amount to a very healthy €720 million, which is then distributed amongst 180 winning tickets - equally divided, each ticket's prize value would amount to €4 million. It is little wonder then, that the Christmas lottery is immensely popular with the Spanish, with a startling estimated 98% of the population participating each year. Players have a 10% chance of winning a prize, and as an added incentive (in case the jackpot figure wasn't incentive enough) all winnings are paid in a lump sum.

 

How to play El Gordo Navidad


The Spanish Christmas lottery bears more similarity to a raffle than to a typical lottery draw. In fact, it forms part of the Loteria Nacional Extra series of super raffles or 'Sorteos Extraordinarios'. As with a standard raffle format game, players do not choose their own numbers but rather select from pre-printed tickets already containing set numbers, of which only a certain amount are released. It is therefore possible for the Christmas lottery tickets to sell out before the draw takes place.

Each five digit number is repeated across multiple tickets. The exact amount of times a number is repeated will vary from draw to draw but can sometimes be as much as 195 times. These full tickets are divided further into tenths, known as 'decimos'. Most players purchase a tenth of ticket (a decimo) but there is also the option to purchase a full tickets as well (known as a "billete").

 

  • As a decimo holder, if your number is matched, you will win one-tenth of the prize.
  • As a full ticket holder, if your number is matched, you will win the full prize amount.

See below for the 2016 prize tier values (prize amounts show the values won by each of the 160 full ticket holders in each tier).

 

  • First - €4,000,000.00
  • Second - €1,250,000.00
  • Third - €500,000.00
  • Fourth - €200,000.00
  • Fifth - €60,000.00

 

The big draw

 

While the entry process itself is rather unique, you may be even more surprised at the actual draw procedure - which has not changed since the very first draw in 1812! The winning numbers and the associated prize value are drawn from two separate ball containers, and these are then sung out loud to the public by school children from the San Ildefonso school (formerly an institution reserved for orphans of Spanish public servants). This lengthy process is repeated for the many thousands of prize tiers in the draw. As a result, the draw itself can therefore take up to 3–4 hours to complete, with the children working about eight to nine shifts - equal to the number of frames of numbers to be drawn.

While the actual draw takes place on the 22nd of December every year in Madrid, Spain, tickets are already on sale a good few months prior. The public attending the event are more than likely to be dressed in lottery-related extravagant clothing and hats, which just further enhances the festive atmosphere. The entire event is broadcast by Televisión Española and Radio Nacional de España, as well as various other media channels.

Summer El Gordo is one of the super raffles or 'Sorteos Extraordinarios' offered in the Loteria Nacional Extra series of raffles. This exciting annual lottery is held on the first Saturday of every July, and features a spectacular prize-winning opportunity for lottery players from around the world.

All players are given the chance to take home their share of a whopping €140 million prize pool. There are 10 guaranteed jackpot prizes of €2 million each (the jackpot pool amounts to €20 milliion), and 378,000 individual prizes up for grabs.

This amazing Summer raffle from Loteria Nacional Extra boasts impressive winning odds of 1-in-3 and, even better, all winnings are paid in a lump sum. A mandatory 20% tax is applied by the Spanish Government on any winnings over €2,500.00.

Summer El Gordo is played in a raffle style with players choosing a number between 0 and 99,999. Players therefore have a total of 100,000 numbers to choose from.

All 100,000 numbers are sold 10 times across 10 books or “series”, each book being divided into 10 tickets or ‘decimos’. In other words, each number can be played a total of 100 times. Players can purchase all the available tickets for one number, guaranteeing them the maximum prize should that number be picked. 

Alternatively, they can select individual tickets for different numbers and receive 1/10th of the prize apportioned to the book should that number prove to be a winning one. 2013’s draw will take place on the 6th July 2013.

Check Lotto247.com to see when this draw date is available.